Ochrona danych

1. Dane osobowe

Informacje ogólne

Poniższe informacje dotyczą tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobowej identyfikacji użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych, proszę zapoznać się z naszą Deklaracją Ochrony Danych, którą mogą Państwo znaleźć niżej (pkt. 2).

Rejestracja danych osobowych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację Państwa danych na tej stronie internetowej?

Dane osobowe na tej stronie są przetwarzane przez administratora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o stronie”.

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Zbieramy Państwa dane w wyniku udostępnienia nam swoich danych przez Państwa na naszej stronie. Może to być na przykład informacja, którą wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej witryny. Te dane obejmują przede wszystkim informacje techniczne (na przykład przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są rejestrowane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy typu użytkownika.

Jakie przysługują Państwu prawa wobec udostępnionych przez Państwa danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach archiwizowanych danych osobowych w dowolnym czasie bez konieczności uiszczenia opłaty za takie ujawnienia. Mają Państwo również prawo żądać, aby Państwa dane zostały skorygowane, zablokowane lub usunięte. W każdym momencie można się z nami skontaktować pod adresem podanym w sekcji „Informacje o stronie”, jeśli pojawią się pytania dotyczące tej lub innej kwestii związanej z ochroną danych. Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia skargi właściwemu organu nadzorczemu.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, posiadają Państwo  prawo do żądania  ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć  w Deklaracji ochrony danych w sekcji „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”

Narzędzia analityczne

Istnieje możliwość, że Państwa wizyta na naszej stronie internetowej będzie analizowana statystycznie. Analizy są wykonywane przede wszystkim za pomocą plików cookie i za pomocą tego, co nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy Państwa wzorców przeglądania są przeprowadzane anonimowo; tj. wzorce przeglądania nie mogą być powiązane z Państwa osobą. Można zgłosić sprzeciw wobec takich analiz lub zapobiec ich działaniu, nie używając niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, proszę zapoznać się z naszą Deklaracją ochrony danych poniżej.

Przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia sprzeciw wobec takich analiz- informacja w Deklaracji Ochrony Danych (poniżej).

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Deklaracja ochrony danych osobowych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych. Dlatego traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy Państwo korzystają z tej strony, zbierane będą różne informacje osobiste. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza Deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane gromadzimy oraz w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są inne informacje.

W związku z tym ostrzegamy, że transmisja danych przez internet (np. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem stron trzecich.

Informacje na temat strony odpowiedzialnej (zwanej „administratorem“) w RODO

Administrator przetwarzania danych na tej stronie to:

STAPPERT Deutschland GmbH
Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf

Telephone: 0211 5279-0
Email: deutschland@stappert.biz

Administrator jest osobą fizyczną lub prawną, która samodzielnie lub wspólnie  z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów do przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szeroki zakres działań związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. W każdej chwili można tę zgodę odwołać. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas oficjalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie jednakże to miało  wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych osobowych w szczególnych przypadkach (art.21 RODO)

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, posiadają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o przyczyny wynikające z obecnej sytuacji. Dotyczy to również wszelkich profilowań opartych na tych postanowieniach. Aby określić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, należy zapoznać się z niniejszą Deklaracją ochrony danych. Jeśli zostanie zgłoszony sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, których dotyczy ta sprawa, chyba że będziemy w stanie przedstawić istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust. 1).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu angażowania się w reklamę bezpośrednią, przysługuje Państwu  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, które dotyczą celów takiej reklamy. Odnosi się to także do profilowania w zakresie związanym z reklamą bezpośrednią. Jeśli zostanie wyrażony sprzeciw, Państwa dane osobowe nie będą później wykorzystywane do celów bezpośredniej reklamy (sprzeciw na podstawie Art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorującego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim, w którym mieszkają, pracują ,lub w którym nastąpiło naruszenie prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Możliwość reklamacji obowiązuje niezależnie od innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Mają Państwo prawo domagać się, abyśmy przekazywali dane (które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w celu realizacji umowy) Państwu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie. Jeśli zażąda się bezpośredniego transferu danych do innego kontrolera, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przetwarzania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przesyłasz do nas jako do operatora strony internetowej, informujemy, że korzystamy z programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki przełącza się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje o blokowaniu, korygowaniu oraz usuwaniu danych osobowych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mogą Państwo w każdej chwili domagać się informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania tych danych. Posiadają Państwo również prawo do korygowania, zablokowania lub usunięcia danych. Jeśli pojawią się pytania na ten temat lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje o stronie”.

Prawo do żądania ograniczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo domagania się nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby to zrobić proszę skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje o stronie”. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania poprawności danych przez nas archiwizowanych, potrzebujemy czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania dochodzenia mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/ jest prowadzone w bezprawny sposób, można zażądać ograniczenia przetwarzania danych, a także zażądać usunięcia tych danych.
 • Jeśli Państwa dane nie są już przez nas przetwarzane, a potrzebują ich Państwo do dochodzenia swoich praw lub roszczeń można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast całkowitego usuwania ich.
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ustęp. 1 RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały być porównane względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, kto ma pierwszeństwo, mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane tylko za Państwa zgodą lub do dochodzenia ewentualnych roszczeń, obrony praw, ochrony praw innych osób fizycznych oraz  prawa interesu publicznego wskazanego przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

3. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczenie inspektora ochrony danych osobowych zgodnie  z prawem.

W naszej firmie osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest Pełnomocnik ds. RODO, z którym można kontaktować się mailowo pod adresem polska@stappert.biz lub telefonicznie pod nr tel. 32 344 73 01.

4. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Pliki Cookies

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej podstrony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Celem plików cookie jest uczynienie naszej witryny bardziej przyjazną, skuteczną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie.

Można dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby mieć pewność, że otrzymujesz powiadomienie za każdym razem, gdy są umieszczane pliki cookie. Mogą Państwo akceptować pliki cookie tylko w określonych przypadkach. Istnieje również możliwość wyłączenia akceptacji plików cookie całkowicie albo w wyjątkowych sytuacjach oraz aktywowanie automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie wymagane do wykonywania komunikacji elektronicznej lub do zapewniania określonych funkcji, które można wykorzystać (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu przechowuje pliki cookie, aby zapewnić wolne od błędów technicznych i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli występują inne pliki cookie (na przykład pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być one przechowywane. Informacje o nich są wyspecyfikowane w niniejszej Deklaracji ochrony danych.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Cookie Settings”/]

Pliki z logami serwera

 • Dostawca tej witryny i jej podstron automatycznie zgromadza i przechowuje informacje w tak zwanych plikach z logami serwera, z którymi Państwa przeglądarka automatycznie się komunikuje. Informacje obejmują:
 • rodzaj i wersję używanej przeglądarki
 • system operacyjny
 • adres URL
 • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp
 • godzinę, w której następuje logowanie do serwera
 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator dąży do bezbłędnego pod względem technicznym opisu i optymalizacji strony internetowej. W tym celu należy rejestrować pliki z logami serwerowymi.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlą nam Państwo zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym oraz wszelkie informacje kontaktowe w nim zawarte będą przechowywane przez nas w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody. Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili można cofnąć każdą zgodę, która została nam przekazana. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas oficjalne powiadomienie pocztą e-mail. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem gromadzenia danych, które miały miejsce przed wycofaniem. Informacje, które zostały wprowadzone do formularza kontaktowego, pozostają z nami do czasu, gdy zostaniemy poproszeni  o usunięcie danych, gdy zgoda na archiwizację danych zostanie cofnięta lub jeśli cel, dla którego archiwizowane są informacje, już nie istnieje (np. nasza odpowiedź na Państwa zapytanie). Nie narusza to obowiązujących przepisów prawnych.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usług analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i wykorzystanie tego narzędzia analitycznego oparte są na art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Operator tej witryny ma uzasadniony interes w analizie typów użytkowników w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora.

Anonimowość adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimowości adresu IP. W rezultacie Państwa adres IP będzie częściowo ukryty przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed jej przekazaniem do Stanów Zjednoczonych. Pełny adres IP zostanie przesłany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych. Może być on tam częściowo skrócony, ale tylko w niektórych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z tej witryny. Celem tego jest generowanie raportów dotyczących działań na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług operatorowi tej strony internetowej, która korzysta z danej witryny. Adres IP z przeglądarki użytkownika jest przesyłany  w połączeniu z Google Analytics z ale nie jest on łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka przeglądarki

Można uniemożliwić archiwizację plików cookie, wprowadzając odpowiednie zmiany w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Musimy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto istnieje możliwość zablokowania rejestrowania danych generowanych przez plik cookie oraz danych powiązanych z korzystaniem z tej strony internetowej (w tym adresu IP) przez Google, a także przetwarzania tych danych przez Google. Należy wówczas pobrać i zainstalować wtyczki przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciw wobec rejestrowania danych

Istnieje możliwość wyłączenia rejestrowania danych przez Google Analytics (należy kliknąć poniższy link). Spowoduje to umieszczenie pliku cookie służącego do rezygnacji, co uniemożliwi rejestrację danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie (dezaktywacja Google Analytics). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics, zapoznaj się z Deklaracją Prywatności Danych Google dostępną na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych kontraktów i wdrażamy rygorystyczne przepisy Polskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w najpełniejszy sposób podczas korzystania z Google Analytics Google Analytics deactivation.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „parametrów demograficznych” dostarczanych przez Google Analytics. Umożliwia to generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających stronę. Źródłem tych informacji są reklamy Google związane z zainteresowaniami, a także dane o odwiedzających uzyskane od zewnętrznych dostawców. Te dane nie są przydzielone konkretnej osobie. W dowolnym momencie można wyłączyć tę funkcję, wprowadzając odpowiednie zmiany ustawień reklam na swoim koncie Google lub można zabronić rejestrowania danych przez Google Analytics zgodnie z opisem w sekcji „Sprzeciw wobec rejestrowania danych”.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek platformy YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Jeśli odwiedzają Państwo podstronę na naszej stronie internetowej, do której została zintegrowana wtyczka YouTube, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W rezultacie serwer YouTube zostanie powiadomiony, które ze stron internetowych zostały przez Ciebie odwiedzone.

Ponadto YouTube będzie mógł umieszczać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tych plików cookie YouTube będzie mógł uzyskać informacje o naszej stronie internetowej. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy funkcjonalności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom popełnienia oszustwa. Te pliki cookie pozostaną na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.

Jeśli zalogujesz się na swoje konto YouTube podczas odwiedzania naszej strony, umożliwisz YouTube bezpośrednie przypisywanie wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Podstawą korzystania z YouTube jest chęć prezentowania naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.f RODO jest to uzasadnione działanie.

Więcej informacji o tym, jak YouTube przetwarza dane użytkowników, znajdą Państwo w Polityce prywatności danych YouTube na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Czcionki Google Web  

Ta strona internetowa wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe udostępniane przez Google w celu zapewnienia jednolitego korzystania z czcionek na tej stronie. Są one zainstalowane lokalnie, więc połączenie z serwerami Google nie zostanie nawiązane.

Mapy Google

Za pośrednictwem interfejsu API ta witryna korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, Państwa adres IP musi być przechowywany. Z reguły informacje te są przesyłane do jednego z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej witryny nie ma kontroli nad transferem danych. Korzystamy z Map Google w celu prezentacji naszych treści internetowych w atrakcyjny sposób i ułatwienia odnalezienia lokalizacji naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników, zapoznaj się z Deklaracją Prywatności Danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (zwanego dalej „reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na naszych stronach internetowych (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez użytkownika lub zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Analiza jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę. W przypadku tej analizy, reCAPTCHA ocenia różne dane (na przykład adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę na stronie lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Zebrane dane podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są ostrzegani, że analiza jest w toku.

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W uzasadnionym interesie operatorów stron jest ochrona treści internetowych przed niewłaściwym wykorzystaniem przez zautomatyzowane systemy szpiegostwa przemysłowego i przed spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i przejrzeć Deklarację prywatności Google, skorzystaj z następujących linków: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html